รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะครูอาชีวศึกษาทหารในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษา กระทรวงกลาโหม