การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี