การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่บ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Publish Year National Conference 1
2021 inนายสานิต ฤทธิ์มนตรี, อาจารย์, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ จังหวัดลพบุรี", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9, 6 พฤศจิกายน 2021, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย