การปรับปรุงชุดผลิตไบโอชาร์แบบแกนนอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงดิน