การจัดการเรียนรู้รายวิชาการพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียวสำหรับนิสิต-นักศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

  • One Health Workforce – องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for International Development-USAID) ผ่านทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network-THOHUN)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562

  • inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์