การซื้อขายทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "The effect of new futures contracts on gold futures price volatility: Evidence from the Thailand futures exchange", Cogent Economics & Finance, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2020, หน้า 1802807-1-15
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์, "Trading of Gold in Thailand Futures Exchange", 31st EBES Conference, 15 - 17 เมษายน 2020, Warsaw สาธารณรัฐโปแลนด์