ผลเฉลยแม่นตรงของสมการของไหลคาห์น-ฮิลลาร์ดหนึ่งมิติ