ผลการกินผงรำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมัน เพื่อยับยั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่ในเซลล์และในสัตว์ทดลอง และลดกระบวนการอักเสบในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง

Publish Year International Journal 1
2022 exLaleewan Tajasuwan, exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exThanaporn Rungruang, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, รองศาสตราจารย์, exPinidphon Prombutara, exChawanphat Muangnoi, exAurawan Kringkasemsee Kettawan, "Inhibitory Effect of Dietary Defatted Rice Bran in an AOM/DSS-Induced Colitis-Associated Colorectal Cancer Experimental Animal Model", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2022, หน้า 3488-3488
Publish Year International Conference 1
2021 exนายอัครภร ชัยศรี, inดร.กานต์สุดา วันจันทึก, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์, exรศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์, exนางสาวเอื้อพร จรัสเพิ่มสุข, exนางสาวรังสิตา จันทร์หอม, exนางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชกุล, "ผลของการได้รับรำข้าวสกัดน้ำมันในขนาดสูงต่อการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันในตับของหนูทดลอง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12, 15 มกราคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย