การออกแบบตัวควบคุมต้นทุนที่เหมาะสมสำหรับการมีเสถียรภาพของโครงข่ายประสาทเทียมเซลลูล่าที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบเป็นช่วงและแบบแจกแจง