ความหลากชนิดของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับมอดเอมโบรเซีย