อุตสาหกรรมการดัดแปลง: การประสานศิลป์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "รุ่นพี่ ของ วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง: การดัดแปลงเป็นนวนิยายของไทยกับเครือข่ายการดัดแปลง", วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 157-169
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "อุตสาหกรรมการดัดแปลง: การประสานศิลป์ระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2550", อุตสาหกรรมประสานศิลป์: วรรณกรรม วัฒนธรรมสกรีน และการเดินทางข้ามสื่อ, 2 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2021 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "เขียนด้วยเงา เล่าด้วยแสง: วรรณกรรมกับการดัดแปลงศึกษา", นัทธนัย ประสานนาม ในฐานะผู้เขียน , 2021