โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมระยะสั้น “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและชุมชน” ปีที่ 2