ถนนราชดำเนินกับการเปลี่ยนแปลงพ.ศ. 2457 - 2557: ศึกษากรณีชุมชนหลังวัดราชนัดดาRatchadamnoen Avenue and It's Transition 2457 - 2557 B.E. : ACase Study of Ratchanadda Temple's Communityแหล่งทุน : ทุนส่วนตัว

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของคนในชุมชนหลังวัดราชนัดดา ระหว่างทศวรรษที่ 2540 - 2550", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 45-74
2019 inดร.กนิษฐา ชิตช่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จากสวนผลไม้กลายเป็นบ้านพักข้าราชการ พ.ศ. 2457 - 2480", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019