การศึกษาสภาพแวดล้อมการตกสะสมตัวของแร่ธาตุในโครงสร้างซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน แหล่งซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหินบ้านโนนรัง ตำบลสาวัตถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น