Biomechanical and developmental role of DUF6 42 cell wall proteins in Arabidopsis

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2562 (2561-2562)

  • inนายศุภชัย สัมมาวุฒธิ

  • inนายศุภชัย สัมมาวุฒธิ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์