การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อเควท ดีเฟนเดอร์ ต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของปลาทับทิม