การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ loT เพื่อตรวจวัดและควบคุมความชื้นในดินเพื่อการเพาะปลูกโดยประยุกต์การใช้งานร่วมกับ Agri Map