การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท

Publish Year National Conference 1
2019 exจันทิรา ตาตะเกษม, exศาสตรา อินทรประเสริฐ, exวรวิทย์ แซ่เล้า, exเบญจวรรณ รินทรัก, exสุภัททา เสนาะจำนงค์, exตุลยา ทองมาก, exรัตนชัย นิยมแสง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่ และทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอัลติเมท", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2562 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 28 มีนาคม 2019, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย