ารทบทวนสถานการณ์นโยบายกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exมาสริน กุลปักษ์, exนิตยา แสงชื่น, "นโยบายกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 208-224