ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 inนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Technological Change on Income Inequality in Thailand", Southeast Asian Journal of Economics, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 85-106