การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสัญญาณและควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง: กรณีศึกษาของยางลำเลียงท่อนอ้อยที่ใช้ในเครื่องจักรกลเกษตร