การปรับปรุงกังหันลมแบบ Savonius

Publish Year National Journal 1
2020 exเจษฎาภรณ์ ปริยดำกล, exชาคริต สุวรรณจำรัส, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงตัวเลขค่าสมรรถนะเชิงสถิตย์ของกังหันลมซาโวเนียสเมื่อติดตั้งช่องทางไหลนำร่องแบบแผ่นโค้งโดยใช้โปรแกรม OpenFOAM", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 21-33
Publish Year International Conference 2
2019 exWatthanai Thamsamerdee, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, exJetsadaporn Priyadumkol, "A study of Rate of Temperature Change during Tire Curing Using Computational Fluid Dynamics", The 10 th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 10 - 13 ธันวาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exJ. Priyadumkol, inนายกันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental investigation of modified Savonius wind turbines", The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 11 ธันวาคม 2018 - 14 มีนาคม 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย