ประชากรแบคทีเรียในทะเลของประเทศไทยและความหลากหลายทางชีวภาพของเอนเทอร์โรแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำทะเล

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "Marine bacterial communities in the upper gulf of Thailand assessed by Illumina next- generation sequencing platform", BMC Microbiology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-11
2020 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "Distribution and expression of virulence genesin potentially pathogenic bacteria isolated from seafood in Thailand", CyTA - Journal of Food, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 753-763
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "โครงสรา้งกลุ่มประชากรแบคทีเรียในน้ำทะเลจากอ่าวไทยตอนบน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรศาตร์กำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, Nakhornpathom นครปฐม ประเทศไทย