เทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง