การสังเคราะห์ไขมันโครงสร้างด้วยวิธีการทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ร่วมของอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธิ์

Publish Year International Journal 2
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Continuous catalyst-free biodiesel synthesis from rice bran oil fatty acid distillate in a microreactor", Energy Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ supp.2, มีนาคม 2020, หน้า 545-549
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, ex Koji Tokimatsu, exYusuf Chisti, "Techno-economics of conventional fast pyrolysis and microwaved-assisted pyrolysis for biodiesel production from oil palm empty fruit bunch", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 127-143