การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน

Publish Year National Conference 4
2020 exชูวิท มากมี, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการวิเคราะห์ค่าความลำเอียงแบบเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ต่อความถูกต้องของน้ำฝนเรดาร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 , 15 - 17 กรกฎาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปัณฑารีย์ นงนุช, exมณฑล เมธาประยูร, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการปรับแก้ความลำเอียงในการประเมินฝนระยะสั้นด้วยเรดาร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exศิขรินทร์ สกุลนุรักษ์, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการประเมินน้ำท่วมในลุ่มน้ำทับมาด้วยการใช้ข้อมูลฝนเรดาร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 17 , 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนายมณฑล เมฑาประยูร, exดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟังก์ชั่นย่อส่วนเชิงเวลาสำหรับการประเมินน้ำฝนระยะสั้นกว่าหนึ่งชั่วโมงด้วยเรดาร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ แพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year International Patent 1
2020 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์, "โปรแกรมการประเมินปริมาณน้ำฝนความละเอียดสูงด้วยเรดาร์ (Radar4Rain)", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2020