การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน: บูรณาการความรู้จิตวิทยาชุมชนสู่การบริการสังคมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21