โครงการศูนย์พัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชนโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน