ผลของการนวดต่อแรงดันที่กระทำต่อก้น มุมของกระดูกสันหลังส่วนเอว และความยืดหยุ่นในพนักงานที่มีกล้ามเนื้อรยางึค์ล่้างไม่สมดุลแบบ LOWER-CROSSED SYNDROME TYPE B ขณะนั่งทำงาน