การฝึกอบรมผู้นำร่องการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใน 1 วัน สำหรับบุคลากรช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช