ผลของแมนโนโอลิโกแชคคาไรด์ที่เตรียมจากการเนื้อมะพร้าวต่อจุลินทรีย์ในลำไส้มนุษย์