การเตรียมโซลาร์เซลล์แบบเมโซสโคปิกเพอรอฟสไกต์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายชาคริต ศรีประจวบวงษ์, exนางสาวรัชฏา วงษ์กันยา, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJutarat Sudchanham, exNirachawadee Srisamran, inดร.วิญญู แสงทอง, exPiyachat Chuysinuan, exAdisorn Tuantranont, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Moisture-resistant electrospun polymer membranes for efficient and stable fully printable perovskite solar cells prepared in humid air", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 11, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2019, หน้า 27677-27685
2018 exDr.Celine Awino, exMr.Victor Odari, exDr. Thomas Dittrich, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Thomas Sakwa, exDr.Bernd Rech, "Correction: Awino, C., et al. Investigation of structural and electronic properties of CH3NH3PbI3 stabilized by varying concentrations of Poly(Methyl Methacrylate) (PMMA). Coatings 2017, 7, 115.", Coatings, ปีที่ 8, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 452-453