ความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

Publish Year International Journal 2
2019 exLipun, K., exTeo, W.F.A., exTongpan, J., exMatsumoto, A., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea suaedae sp. nov., isolated from rhizosphere soil of Suaeda maritima (L.) Dumort", Journal of Antibiotics, ปีที่ 72, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 518-523
2018 exPaweena Suksaard, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Saccharopolyspora maritima sp. nov., an actinomycete isolated from mangrove sediment", Int J Syst Evol Microbiol, ปีที่ 68, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 3022-3027
Publish Year National Conference 3
2018 exจุฑาภรณ์ ทองปั้น, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างไซเดอโรฟอร์และการละลายฟอสเฟตของแอคติโนมัยสีท จากพืชป่าชายเลนบริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exเกณิกา ลิพันธ์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การแยกแอคติโนมัยซีทจากป่าพรุและกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญพืช", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exTeo Wee Fei Aaron, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "แอคติโนแบคทีเรียจากป่าพรุคันธุลีและศักยภาพในการยับยั้งรา", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย