ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Publish Year National Conference 1
2018 exนายปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา, exนายวิเชียร ชุติมาสกุล, inนางวรรณี ชิวปรีชา, "ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่12, 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย