ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Publish Year National Journal 1
2019 exบุญชัย วิรชัย, inนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว", วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA-KKU Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 40-62