การจำลองสมรรถนะของแก๊สซิไฟเออร์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยวิธีทางอุณหพลศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.คณิต มานะธุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJau-Huai Lu, "EQUILIBRIUM MODELING OF RAW AND TORREFIED LEUCAENA IN A DOWNDRAFT FIXED BED GASIFIER", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, หน้า 74-81