ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2019 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Influences of Corporate Brand Personality on Buying Decision Process of Residential Condominium in Bangkok", Review of Integrative Business & Economics , ปีที่ 8, ฉบับที่ s1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 76-84
Publish Year International Conference 1
2018 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "Influences of Corporate Brand Personality on Buying Decision Process of Residential Condominium in Bangkok.", SIBR 2018 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research., 5 - 6 กรกฎาคม 2018, Osaka ญี่ปุ่น