ผลของการเสริมอาหารเหลวด้วยสามประสานต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรหย่านม

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, exสุภาภรณ์ วันทานุ, inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, "ผลของการเสริมอาหารเหลวด้วยสามประสานต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรหย่านม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 68-75