การศึกษาสมรรถภาพด้านแอนแอโรบิคจากการทดสอบบนลู่วิ่งแบบไม่ใช้มอเตอร์ ในนักกีฬาประเภททีม