โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี