ผลการออกกำลังกายด้วยมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

Publish Year National Journal 1
2021 exนายนาคิน คำศรี, ex รศ.นภพร ทัศนัยนา, exนายประวิทย์ ทองไชย , inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "มาตรฐานและรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันสอนมวยไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 361-375
Publish Year National Conference 1
2019 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร มีรักษา, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนอายุ 10-12 ปี ที่เข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย