โครงการจ้างสำรวจสถานภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศก่อนการจัดวางปะการังเทียม ในพื้นที่จังหวัดตราด ระยอง ชุมพร ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา

Publish Year National Conference 2
2018 exนางสาวรุจิรา สุขแสงจันทร์, exนายรังสิวุฒิ แก้วแสง, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปลา และคุณภาพน้ำ บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวชนกพร คำพระ, exนายปกรณ์ หลำสวัสดิ์, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2018, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย