องค์ประกอบร่างกาย สมรรถนะทางกลไก และทักษะการจัดการ ความเครียดของนักกีฬายูโดเยาวชนไทย