การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์เพื่อผลิตพืชอาหารหมักสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง