อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอ็นเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.)