การศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเกษตรอินทรีย์โดยการประยุกต์เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และอินทรียวัตถุชนิดต่าง ๆ แบบบูรณาการ