การศึกษาคุณภาพข้าวโพดคั่วเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์