งานวิจัยและพัฒนาการจัดการดิน สำหรับการผลิตข้าวโพดแบบเกษตรอินทรีย์

Publish Year International Conference 1
2009 inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "Potential of tropical legumes in improement of corn production in Thailand", The 1st International Conference on Corn and Sorghum Research and the 34th National Corn and Sorghum Research Conference, 8 - 10 เมษายน 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย