การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อลดการใช้สารเคมีและอนุรักษ์ธรรมชาติ

Publish Year National Conference 3
2007 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความต้านทานของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ต่อหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis Guenee", ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 The Thirty-Third National Corn and Sorghum Research Conference, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การศึกษาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานต่อหนอนเจาะลำต้น Ostrinia furnacalis (Guenee)", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 , 9 - 11 มีนาคม 2006, เมือง นครนายก ประเทศไทย
2005 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32, 13 - 15 กรกฎาคม 2005, เมือง สุโขทัย ประเทศไทย