การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), "Status quo and development history on sweet corn of Thailand", The Conference on Genetics, Breeding, and Cropping System of Sweet and Waxy Corn. Crops Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China , 26 - 28 พฤศจิกายน 2007, Guandong สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 7
2009 exWarunya Dantaweesin, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, exTeerawat Sarutayophat, "การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 3 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานประชากร KSC2(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์: 2. การปรับปรุงประชากร ", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2007, เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานในพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยใช้วิธีการสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 , 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 , 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2535-2549) ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33, 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนายฉัตรพงศ์ บาลลา, "ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2535-2549 ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 , 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย