การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างระดับไร่กสิกร

Publish Year National Conference 2
2008 inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2550", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2008 inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2550", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2008, เขาค้อ เพชรบูรณ์ ประเทศไทย